» Tin tức
Hành Trình theo Thánh Phaolô
21/6/2014, 6:50 am
Lời Tựa: Đời tôi Hành Trình theo Thánh Phaolô trên các nẻo đường. Thăm cửa Stêphanô tại Jerusalem, ............

 Lời Tựa: Đời tôi Hành Trình theo Thánh Phaolô trên các nẻo đường. Thăm cửa Stêphanô tại Jerusalem, nơi Saolô cầm áo cho lý hình ném đá Thánh Tử Đạo Stêphanô. Con đường Damascus gập ghềnh và tôi luyện. Con đường hành trình truyền giáo qua 4 chặng đường rong ruổi theo Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô. Theo Thánh Phaolô tới Thessalonica, Philipphê và Neapolis. Vào thăm nơi Ngài tù đầy. Hành trình tới Ephêsô, Colossê gần Philadelphia và đã bị phá hủy. Hành trình với Ngài tới Corintô, Athens, Creta, Galata, và sau cùng tại Roma nơi Ngài Tử Đạo...Nguyện hành trình với Ngài trong cuộc đời tông đồ...Mời quý bạn cùng tôi hành trình theo Thánh Phaolô...    

paulvanchi.net/pdf/HanhTrinhTheoThanhPhaoloTongDo.pdf

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net