» Tác giả
NHỮNG ƯỚC MƠ
18/11/2010, 2:30 pm
Tốt nghiệp âm nhạc để phục vụ cho tuổi trẻ Việt Nam, cho quê hương và dân tộc. · Cố gắng học hỏi và nghiên cứu thêm về âm nhạc. · Tổ chức và sinh hoạt văn hoá nghệ thuật Việt Nam để giới thiệu văn hoá nghệ thuật Việt Nam vào lòng thế giới. · Cố gắng quy tụ các thiên tài, các nhạc sĩ, người thiện chí trong Cộng Đồng người Việt Nam để đưa âm nhạc Việt Nam vào lòng thế giới. · Dùng hết khả năng để giúp đỡ những người bệnh tật, cô nhi, khuyết tật qua những cố gắng và những sáng tác trong cuộc đời còn lại.

Tốt nghiệp âm nhạc để phục vụ cho tuổi trẻ Việt Nam, cho quê hương và dân tộc.
· Cố gắng học hỏi và nghiên cứu thêm về âm nhạc.
· Tổ chức và sinh hoạt văn hoá nghệ thuật Việt Nam để giới thiệu văn hoá nghệ thuật Việt Nam vào lòng thế giới.
· Cố gắng quy tụ các thiên tài, các nhạc sĩ, người thiện chí trong Cộng Đồng người Việt Nam để đưa âm nhạc Việt Nam vào lòng thế giới.
· Dùng hết khả năng để giúp đỡ những người bệnh tật, cô nhi, khuyết tật qua những cố gắng và những sáng tác trong cuộc đời còn lại.

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net